Ako vyzerá elektronický podpis a ako ho rozpoznať?

Máte pocit, že problematika elektronických podpisov je pre vás ťažko uchopiteľná? Pochopiť podstatu elektronického podpisu nemusí byť vždy jednoduché a situáciu komplikuje skutočnosť, že mnohí ľudia automaticky predpokladajú, že elektronický podpis vyzerá a funguje podobne ako vlastnoručný. Čo je to teda elektronický podpis a ako ho rozpoznať?

Ako vyzerá elektronický podpis?

Pre tých, ktorí ešte nevyužili výhody elektronického podpisu, je často veľmi ťažké pochopiť, ako môže niečo také fungovať a ako vlastne elektronický podpis vyzerá. Je podobný vlastnoručnému podpisu na papieri? Odpoveď na túto otázku je - nie. Pod pojmom elektronický podpis sa totiž myslia údaje, ktoré sú samy o sebe neviditeľné.

Tieto údaje sa zvyčajne pripájajú k iným údajom (napr. k dokumentom, zmluvám, textu e-mailu) a v závislosti od typu elektronického podpisu nám poskytujú určité informácie. Pri použití kvalifikovaného elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte vydanom akreditovanou certifikačnou autoritou je napríklad zaručené, že správa podpísaná elektronicky odosielateľom je skutočne podpísaná príslušnou osobou. To znamená, že správa nebola od jej podpísania zmenená a odosielateľ si pred podpísaním správy prečítal jej obsah.

Ako rozpoznám elektronický podpis v dokumente?

Zobrazenie informácií o elektronickom podpise sa v jednotlivých aplikáciách líši. V niektorých sú informácie o podpise viditeľné v dokumente, zatiaľ čo v iných sa zobrazuje len malá ikona, ktorá umožňuje zobraziť všetky informácie. Prvá možnosť je typická napríklad pre podpísané dokumenty PDF, kde sa zobrazuje logo Adobe Acrobat spolu s menom podpisovateľa, dátumom a časom podpisu. Toto vizuálne zobrazenie možno kliknutím otvoriť a zobraziť podrobnosti elektronického podpisu. Ikonu elektronického podpisu potom môžete nájsť napríklad v programe Outlook, kde sa v lište objaví červená mašľa, ale vzhľad samotného e-mailu sa vôbec nezmení.

Elektronický podpis nemusí mať žiadnu osobitnú vizuálnu podobu, a preto nemusí byť v dokumente vôbec viditeľný. Jedinou výnimkou môže byť obyčajný elektronický podpis, ktorý je špecifický spôsobom použitia aj svojou vizuálnou podobou.

Typy elektronických podpisov

Elektronický podpis môže mať niekoľko úrovní:

1/ Jednoduchý elektronický podpis

Jednoduchý elektronický podpis nevyužíva technológiu digitálneho podpisu, a preto nie je zaručený. V praxi môže ísť napríklad o sken vlastnoručného podpisu alebo e-mailový podpis, ale podľa niektorých názorov môže do tejto kategórie patriť aj zadanie PIN kódu alebo zaškrtnutie políčka "Súhlasím" bez uvedenia konkrétneho mena.

Tento typ podpisu sa dá pomerne ľahko zneužiť, napríklad jeho vystrihnutím z podpísaného dokumentu a prilepením na iný dokument. Preto jednoducho nie je možné zaručiť, že jednoduchý elektronický podpis bol skutočne pripojený osobou, na ktorú sa vzťahuje.

Ide teda o špecifický typ elektronického podpisu a možno neprekvapí, že jeho definícia v skutočnosti nezodpovedá tomu, čo si v bežnom živote predstavujeme pod pojmom "elektronický podpis". Ak vás totiž na úrade požiadajú o zaslanie dokumentov podpísaných elektronickým podpisom, úradník bude mať automaticky na mysli elektronický podpis na úrovni uznávaného podpisu, a nie e-mail so skenovaním vášho vlastnoručného podpisu.

Na druhej strane, jednoduchý elektronický podpis môže mať rovnaké účinky ako vlastnoručný podpis. Subjekty súkromného práva sa totiž môžu rozhodnúť, či chcú navzájom obchodovať elektronicky a či si navzájom dôverujú do takej miery, že použijú jednoduchý elektronický podpis. Určite však treba vziať do úvahy, že čím jednoduchšia forma elektronického podpisu sa použije, tým menšia dôveryhodnosť a dôkazná hodnota sa mu bude pripisovať.

Takýto podpis preto nemožno považovať za a priori neplatný, čo potvrdzuje aj článok 25 ods. 1 nariadenia eIDAS, v ktorom sa uvádza, že elektronickému podpisu nemožno odoprieť právne účinky a nemožno ho odmietnuť ako dôkaz v súdnych a správnych konaniach len z dôvodu, že je v elektronickej podobe alebo že nespĺňa požiadavky na kvalifikované elektronické podpisy.

Ak však chcete rokovať s úradmi či zdravotnou poisťovňou, obyčajný elektronický podpis vám rozhodne stačiť nebude. Mali by ste mať na pamäti aj to, že by ste sa vždy mali riadiť zákonom a konkrétnymi požiadavkami na podpis, ktoré stanovuje (napr. požiadavku na určitú úroveň elektronického podpisu).

2/ Zaručený elektronický podpis - založený na kvalifikovanom certifikáte (ZEP)

Zaručený elektronický podpis sa vytvára na základe kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovanou certifikačnou autoritou. Umožňuje podpisovanie zmlúv alebo iných dokumentov a je potrebný na on-line komunikáciu so štátnou správou. 

Na Slovensku bol však pojem zaručený elektronický podpis zrušený zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov. Od roku 2016 sa tak terminológia zosúladila s terminológiou používanou v Európskych predpisoch a ZEP tak bol nahradení pojmom kvalifikovaný elektronický podpis.

3/ Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) 

Tento typ elektronického podpisu je založený na kvalifikovanom certifikáte, ale navyše musí byť vytvorený kvalifikovaným (QSCD) zariadením na vytváranie podpisov (USB token, čipová karta), ktoré sa používajú na generovanie kľúčov a následné uloženie certifikátu. Kvalifikovaný elektronický podpis má najvyššiu úroveň dôveryhodnosti a používajú ho napríklad orgány verejnej moci alebo právnici.

Kvalifikovaný elektronický podpis sa používa v elektronických dokumentoch rovnako ako vlastnoručný podpis v písomných dokumentoch. KEPom môžete podpisovať obchodné aj pracovné zmluvy, účtovné a iné dokumenty, ale aj využívať elektronické služby verejnej správy, napr. pri prepise auta či zakladaní živnosti.

Stále si nie ste istí, ktorý typ elektronického podpisu by ste mali použiť? Radi vám poradíme. Stačí nám napísať na e-mailovú adresu obchod@usbtokeny.sk

V rámci vyššie uvedenej problematiky jednoduchého podpisu sme čerpali z článku Interpretácia elektronického podpisu a súvisiacej identifikácie v súkromnom práve.